ขั้นตอนการจอง
เลือก
ให้คุณเลือกศิลปิน วงดนตรี DJ ที่ต้องการ
รายละเอียดงาน
ใส่รายละเอียดงาน วันที่ สถานที่ หรือ รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการ
ตรวจสอบ
ระบบจะส่งให้ทางต้นสังกัดทำการตรวจสอบคิว และ ราคาที่แน่นอน
เสนอราคา
ระบบทำการส่งใบเสนอราคาให้กับผู้ที่จอง
ชำระงวดแรก ภายใน 7 วัน
ผู้จองต้องทำการชำระเงิน 50% เพื่อทำการ Lock คิว
ชำระงวดสอง ก่อนวันแสดง 7 วัน
ผู้จองต้องทำการชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ
สำเร็จ
การจองสมบูรณ์ทางเราจะทำการดูแลศิลปินในงาน

© Copyright 2016